Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de webwinkel 123lijm.com van MR Promotions v.o.f, hierna 123lijm.com genoemd. De prijzen van alle producten zijn vermeld in euro’s en per stuk (tenzij anders vermeld). De prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 123lijm.com zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de koper deze voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de koper geen gebruik te maken van deze site. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door 123lijm.com worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 123lijm.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 123lijm.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van 123lijm.com zijn vrijblijvend en123lijm.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door 123lijm.com

123lijm.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 123lijmen.com dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn per stuk ( tenzij duidelijk anders wordt vermeld ) in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Industrielijm.nl

Artikel 4: Levering en retourzending
123lijm.com hanteert een maximale levertermijn van 7 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 7 dagen geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door 123lijm.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper, 123lijm.com is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door 123lijm.com gedragen. Na ontvangst van het product heeft de koper een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 14 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet, ongebruikt en voorzien va de originele stikkers terug te sturen. Daarbij draagt u zelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien de koper reeds enige betaling heeft verricht, zal 123lijm.com deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. 123Lijm.com zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden exclusief alle gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Bezorging
De koper draagt altijd bij in de verzendkosten mits anders aangegeven. De verzending wordt uitgevoerd door PostNL in samenwerking met My Parcel.nl.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
Zolang de koper niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt 123lijm.com het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt 123lijm.com zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. 123lijm.com houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente. Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is 123lijm.com gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van 123lijm.com zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover 123lijm.com de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden. Zolang het eigendom van de door 123lijm,com verkochte zaken nog niet is overgegaan op een koper, is de koper verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op koper is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De koper is op eerste verzoek van 123lijm,com verplicht de polis ter inzage aan 123lijm.com te verstrekken.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 123lijm.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 123Lijm.com garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper 123lijm.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@123lijm.com. Het risico tijdens het transport van het door de koper bestelde product is voor 123lijm.com. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de koper over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door 123lijm.com kunnen worden uitgesloten. Wanneer PostNL en/of My Parcel.nl de zending als “uitgereikt” aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd.

Artikel 8b: Eerst testen
123lijm.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade en of gevolgschade dan ook ontstaan door gebruik van de door haar geleverde product of producten. De koper is daarom verplicht altijd eerst uit te testen of het product geschikt is voor het doel waar hij of zij het voor wil gebruiken.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en 123lijm.com dan wel tussen 123lijm.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en 123lijm.com, is 123lijm.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door 123lijm.com. De door 123lijm.com aangeboden producten worden op ambachtelijke wijze gemaakt. De producten kunnen hierdoor licht afwijken van de getoonde afbeeldingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde afbeeldingen, ze dienen ter illustratie.

Artikel 10: Persoonsgegevens
123lijm.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de koper ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. 123lijm.com zal de persoonlijke gegevens van de koper gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 11: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 123lijm.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 123lijm.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 123lijm.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Diversen
Indien de koper aan 123lijm.com schriftelijk opgave doet van een adres, is 123lijm.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan 123lijm.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door 123lijm.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 123lijm.com deze voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met 123lijm.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 123lijm.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 123Lijm.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Vermelde afmetingen zijn buitenmaten, dat wil zeggen dat alle vermelde afmetingen worden gemeten over de langste zijde van de producten (dus inclusief deksels, handvatten etc.) Vermelde inhoudsmaten zijn geschat, dat wil zeggen dat de normaal gebruikte inhoud wordt aangehouden en niet de maximale inhoud.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

0
    Uw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar shop